ZigZag Pointer หาการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของราคาโดยเฉพาะการดูจุดกลับตัว

293

ZigZag Pointer เป็น Indicator ที่นิยมนำมากรองเพื่อหาการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของราคาโดยเฉพาะการดู จุดกลับตัว หรือจุดย่อตัวที่อาจจะมีนัยยะสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของราคาโดยแสดง ผลเป็นลูกศร

Sell เมื่อเกิดลูกศรสีแดง
Buy เมื่อเกิดลูกศรสีเขียว
TP ออกเมื่อเกิดลูกศรตรงข้าม หรือตามเป้าที่กำหนด

ZigZag Pointer