Shi Channels Indicator อินดิเคเตอร์ตัวนี้ชื่อว่า Shi Channels ใช้บอกทิศทางของราคา

390
Shi Channels Indicator

Shi Channels Indicator อินดิเคเตอร์ตัวนี้ชื่อว่า Shi Channels ใช้บอกทิศทางของราคา

ใช้เป็นสวิงเทรด ราคาชนขอบด้านบนก็เตรียมหาสัญญาณ SELL ราคาชนขอบด้านล่างก็เตรียมหาสัญญาณ BUY ที่สำคัญต้องใจเย็น และอดทนรอ

Shi Channels Indicator