Robby DSS Bressert Colored อินดิเคเตอร์ตัวนี้จะบอกแนวโน้มของการกลับตัว

457
Robby DSS Bressert Colored Indicator

Robby DSS Bressert Colored Indicator อินดิเคเตอร์ตัวนี้จะบอกแนวโน้มของการกลับตัว และมีสีบอกชัดเจน ทำให้ดูง่ายมาก

Buy : เมื่อจุดสีน้ำเงินปรากฏขึ้น
Sell : เมื่อจุดสีแดงปรากฏขึ้น

Robby DSS Bressert Colored Indicator