RD Combo เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกว่ามีการหมดแรง ทั้งแรงซื้อ และแรงขาย

441

RD Combo เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกว่ามีการหมดแรง ทั้งแรงซื้อ และแรงขาย โดยจะมี histogram และมีสีบอกชัดเจน

จากกราฟ เข้า Buy เมื่อเกิดแท่งสีแดง และเข้า Sell เมื่อเกิดแท่งสีเขียว (ควรเล่นตามเทรนด์ใหญ่)

RD Combo