• Home
  • Indicators
  • MACD Mirror Indicator ตัวนี้จะรวมเอาสัญญาณของ SMA มารวมอยู่ด้วยในตัวเดียวกัน

MACD Mirror Indicator ตัวนี้จะรวมเอาสัญญาณของ SMA มารวมอยู่ด้วยในตัวเดียวกัน

By on 19-11-2015 0 194 Views

MACD Mirror Indicator ตัวนี้จะรวมเอาสัญญาณของ SMA มารวมอยู่ด้วยในตัวเดียวกัน

Buy : หลังจากที่เส้นสีแดงตัดขึ้นหนือเส้นสีน้ำเงิน และออก Order เมื่อเส้นสีเหลืองตัดเส้นสีแดงขึ้นด้านบน
Sell : หลังจากที่เส้นสีแดงตัดเส้นสีน้ำเงินลงด้านล่าง

MACD Mirror Indicator1MACD Mirror Indicator2MACD Mirror Indicator