KG Wave Major V.1 ใช้บอกจุดกลับตัวของกราฟ

489
KG Wave Major

KG Wave Major V.1 ใช้บอกจุดกลับตัวของกราฟ

เมื่อ histogram ของ KG Wave Major V.1 เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน แสดงว่าราคากำลังจะปรับตัวขึ้น ให้เตรียมหาสัญญาณเข้าออเดอร์ BUY ในทางตรงข้ามถ้า histogram ของ KG Wave Major V.1 เปลี่ยนเป็นสีแดง แสดงว่าราคากำลังจะปรับตัวลงให้เตรียมหาสัญญาณเข้าออเดอร์ SELL

KG Wave Major