JJN Scalper Indicator ที่ใช้เล่นแบบสั้นๆ Buy หรือ Sell และยังแสดงจุดที่ตั้ง TP และ SL

630
JJN Scalper Indicator

JJN Scalper Indicator ที่ใช้เล่นแบบสั้นๆ ตัวนี้จะบอกเราว่า ณ เวลานั้นว่าควรจะเล่น Buy หรือ Sell และยังแสดงจุดที่ตั้ง TP และ SL ให้เราด้วย

เมื่อใส่ Indicator เข้าไปแล้วจะมีสัญญาณปรากฏขึ้นในกราฟ บอกว่าควรจะเล่น Buy หรือ Sell หรือให้รอก่อน และจะบอกด้วยว่าควร TP, SL ที่ไหน ดังภาพด้านล่าง สัญญาณจะมาเร็วมาก ใช้ในการเก็บสั้นๆ เท่านั้น หรือใครอาจจะประยุกต์เอาไปใช้ใน Time Frame ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ได้เยอะขึ้นก็ได้ แต่ก็จะต้องรอสัญญาณนานขึ้น

JJN Scalper Indicator

JJN Scalper Indicator

JJN Scalper Indicator