Instantaneous Trend บอกแนวโน้มของกราฟ เพื่อหาจุดเข้าออเดอร์

203
Instantaneous Trend

Instantaneous Trend เป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกแนวโน้มของกราฟ ควรใช้คู่กับอินดิเคเตอร์อื่นๆ เพื่อหาจุดเข้าออเดอร์

Instantaneous Trend