GG-TrendBar เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีไว้สำหรับบอกเทรนด์ในหลายๆ Time Frame

358
GG-TrendBar

GG-TrendBar เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีไว้สำหรับบอกเทรนด์ในหลายๆ Time Frame ทำให้สะดวกในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด เทรนด์จะปรากฏอยู่มุมซ้ายบนของกราฟ โดยจะมีสีบอกเทรนด์ทุก Time Frame
สีแดง คือ Down Trend , สีเขียว คือ Up Trend , สีเหลือง คือ Side Way

GG-TrendBar