• Home
  • Indicators
  • Cronex DeMarker เป็น Indicator เพื่อบอกว่าขณะนั้นตลาดมีลักษณะอย่างไร
Cronex DeMarker

Cronex DeMarker เป็น Indicator เพื่อบอกว่าขณะนั้นตลาดมีลักษณะอย่างไร

By on 27-10-2015 0 193 Views

Cronex DeMarker เป็น Indicator ที่มาจากการใช้เส้น Moving Average แบบช้า และเร็ว มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อบอกว่าขณะนั้นตลาดมีลักษณะอย่างไร และคาดการณ์ว่าจะดำเนินต่อไปในลัก

เส้นสีเทาตัดเส้นสีน้ำเงินและสีแดงในทิศทางขึ้น และเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีแดงในทิศทางขึ้น (กรอบสีฟ้า) ให้หาจังหวะ Buy
เส้นสีเทาตัดเส้นสีน้ำเงินและสีแดงในทิศทางลง และเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีแดงในทิศทางลง (กรอบสีเหลือง) ให้หาจังหวะ Sell

Cronex DeMarker