adaptive-market-level เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกระดับความแรงของตลาด

360
adaptive-market-level

adaptive-market-level เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกระดับความแรงของตลาด

จากกราฟ เข้า Buy เมื่อแท่งเทียนตัดเส้นอินดิเคเตอร์ในทิศทางขึ้น, และเข้า Sell เมื่อแท่งเทียนตัดเส้นอินดิเคเตอร์ในทิศทางลง

adaptive-market-level