ความแตกต่างของการวิเคราะห์หุ้นทางพื้นฐานกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

171

ความแตกต่างของการวิเคราะห์หุ้นทางพื้นฐานกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค article

หากบอกถึงความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์ทางเทคนิค และการวิเคราะห์ทางพื้นฐานแบ่งออกได้ดังนี้
พื้นฐาน – มองหา “มูลค่าที่แท้จริง” ของหลักทรัพย์นั้นๆ
–  มูลค่าที่แท้จริง “สูงกว่า” ราคาตลาด (ของแพง)
–  มูลค่าที่แท้จริง “ต่ำกว่า” ราคาตลาด (ของถูก)

เทคนิค – ดู “Demand & Supply” ของหลักทรัพย์นั้นๆ
–  ดูความต้องการของนักลงทุนว่าอยากซื้อ หรืออยากขาย
–  เป็นเรื่องของ “ Sentiment ” จิตวิทยาและสภาวะตลาด

การวิเคราะห์ทางพื้นฐาน   “Intrinsic Value”
–  ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น เช่นเงินปันผล หรือ P/E
–  อัตราการเจริญเติบโตของบริษัท
–  ผลประกอบการของบริษัท

การวิเคราะห์ทางเทคนิค “Demand & Supply”
–  ความเคลื่อนไหว ของราคาหุ้น
–  สภาวะตลาดและ จิตวิทยามวลชน
– ทิศทางของตัวเลขดัชนีต่างๆ

ความแตกต่างทางพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนทางพื้นฐานและทางเทคนิค
พื้นฐาน เน้นระยะยาว โดยซื้อแล้วเก็บ แต่สามาระยอมรับความเสี่ยงได้น้อย
เทคนิค สามารถลงทุนได้ทั้ง ระยะสั้นและระยะยาว โดยจะซื้อ-ขายตามสัญญาณทางเทคนิค และ ยอมรับความเสี่ยงได้มา